busy holandia, przewozy holandia, autobusy do Holandii, busy do holandii, przewozy miedzynarodowe, wyjazdy do holandii, przewozy osób do holandii, Oferujemy przewozy osób do holandii, przewozy międzynarodowe,busy holandia, busy z holandii do polski, przewozy osób z holandii do polskiPrzewozy międzynarodowe, busy z holandii do polski, busy do amsterdamu, przewozy do amsterdamu, przewozy osób busami do holandii, przewozy z Holandii do Polski, przewozy osobowe z Holandii do Polski, autokary z Holandii do Polski, autobusy z Holandii do Polski,
..

regulamin przewozu

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r.

 

 

 

(Prawo przewozowe)

 

 

 


Rozdzia? 1

 

 

 

Przepisy ogólne

 

 

 


Art. 1.

 1. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odp?atnie na podstawie

 

 

 

umowy, przez uprawnionych do tego przewo?ników, z wyj?tkiem transportu

 

 

 

morskiego, lotniczego i konnego.

 2. Przepisy ustawy stosuje si? odpowiednio do przewozu nieodp?atnego wykonywanego

 

 

 

przez przewo?nika.

 

 

 

3. Przepisy ustawy stosuje si? do przewozów mi?dzynarodowych, je?eli umowa

 

 

 

mi?dzynarodowa nie stanowi inaczej.

 

 

 

Art. 2.

 

 

 

1. Przewo?nik jest obowi?zany poda? do publicznej wiadomo?ci zakres swojego

 

 

 

dzia?ania, a w szczególno?ci adresy punktów odprawy i sposób zawierania

 

 

 

umowy przewozu.

 

 

 

2. Przewo?nik wykonuj?cy regularne przewozy osób jest obowi?zany w szczególno?ci

 

 

 

poda? do publicznej wiadomo?ci rozk?ad jazdy ?rodków transportowych

 

 

 

przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych

 

 

 

w rozk?adzie jazdy.

 

 

 

3. Przewo?nicy wykonuj?cy regularne przewozy osób s? obowi?zani do okresowej

 

 

 

aktualizacji i publikowania informacji o wykonywanej komunikacji.

 

 

 

Art. 3.

 

 

 

1. W zakresie podanym do wiadomo?ci publicznej przewo?nik jest obowi?zany do

 

 

 

przewozu osób i rzeczy.

 

 

 

2. Przewo?nik jest obowi?zany u?y? ?rodków transportowych odpowiednich do danego

 

 

 

przewozu.

 

 

 

Art. 4.

 

 

 

Przewo?nik mo?e wydawa? regulaminy okre?laj?ce warunki obs?ugi podró?nych,

 

 

 

odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

 

 

 

Art. 5.

 

 

 

Przewo?nik mo?e powierza? wykonanie przewozu innym przewo?nikom na ca?ej

 

 

 

przestrzeni przewozu lub jej cz??ci, jednak?e ponosi odpowiedzialno?? za ich czynno?ci

 

 

 

jak za swoje w?asne.

 

 

 

Art. 6.

 

 

 

1. Przewóz mo?e by? wykonywany przez kilku przewo?ników tej samej lub ró?nej

 

 

 

ga??zi transportu na podstawie jednej umowy przewozu i jednego dokumentu

 

 

 

przewozowego; odpowiedzialno?? przewo?ników jest solidarna.

 

 

 

2. W sprawach nie uregulowanych odr?bnie stosuje si? przepisy obowi?zuj?ce

 

 

 

przewo?nika na przestrzeni wykonywanego przez niego przewozu.

 

 

 

3. Przewo?nik, który zap?aci? odszkodowanie, ma roszczenie zwrotne do przewo?nika

 

 

 

ponosz?cego odpowiedzialno?? za okoliczno?ci, z których szkoda wynik?a.

 

 

 

Je?eli okoliczno?ci tych ustali? nie mo?na, odpowiedzialno?? ponosz? wszyscy

 

 

 

przewo?nicy stosownie do wysoko?ci przypadaj?cego im przewo?nego; od odpowiedzialno?ci

 

 

 

jest wolny przewo?nik, który udowodni, ?e szkoda nie powsta?a

 

 

 

w czasie wykonywania przez niego przewozu.

 

 

 

Art. 7.

 

 

 

Przewo?nik jest zwolniony od obowi?zku przewozu, je?eli:

 

 

 

1) zachodz? uniemo?liwiaj?ce przewóz okoliczno?ci, których przewo?nik nie

 

 

 

móg? unikn?? ani zapobiec ich skutkom,

 

 

 

2) klient nie zastosowa? si? do przepisów przewozowych,

 

 

 

3) ze wzgl?du na przedmiot przewozu nie ma mo?liwo?ci jego wykonania przy

 

 

 

u?yciu posiadanych ?rodków i urz?dze? transportowych.

 

 

 

Art. 8.

 

 

 

1. Obowi?zek przewozu mo?e by? ograniczony przez:

 

 

 

1) ministra w?a?ciwego do spraw transportu, a w odniesieniu do wojewódzkiego,

 

 

 

powiatowego albo gminnego transportu zbiorowego odpowiednio przez

 

 

 

wojewod?, starost?, wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) – ze wzgl?du

 

 

 

na potrzeby obronno?ci lub bezpiecze?stwa pa?stwa b?d? w wypadku kl?ski

 

 

 

?ywio?owej,

 

 

 

2) przewo?nika – w razie kl?ski ?ywio?owej, przerwy w eksploatacji, szczególnych

 

 

 

trudno?ci spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych,

 

 

 

których przewo?nik nie móg? przewidzie?, jak równie? z uwagi na

 

 

 

bezpiecze?stwo ruchu za zgod? i na warunkach ustalonych przez:

 

 

 

a) ministra w?a?ciwego do spraw transportu albo wojewod? – w odniesieniu

 

 

 

do przewo?ników, wobec których odpowiednio minister albo wojewoda

 

 

 

pe?ni funkcj? organu za?o?ycielskiego,

 

 

 

b) ministra w?a?ciwego do spraw Skarbu Pa?stwa – w odniesieniu do

 

 

 

przewo?ników, wobec których minister pe?ni funkcj? organu za?o?ycielskiego

 

 

 

albo wykonuje uprawnienia z akcji lub udzia?ów,

 

 

 

c) marsza?ka województwa albo starost? – w odniesieniu do przewo?ników,

 

 

 

wobec których odpowiednio zarz?d województwa albo powiatu

 

 

 

wykonuje uprawnienia z akcji lub udzia?ów,

 

 

 

d) organ wykonawczy gminy lub powiatu - w odniesieniu do odpowiednio

 

 

 

gminnego lub powiatowego transportu zbiorowego.

 

 

 

Zgoda nie jest wymagana, je?eli ograniczenie obowi?zku przewozu nast?puje na

 

 

 

okres nie d?u?szy ni? 7 dni.

 

 

 

2. Ograniczenia mog? polega? na ca?kowitym lub cz??ciowym zawieszeniu przewozu,

 

 

 

wy??czeniu z przewozu okre?lonych kategorii przesy?ek, relacji przewozowych

 

 

 

lub punktów odprawy, zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach

 

 

 

albo uzale?nieniu przewozu od spe?nienia okre?lonych warunków.

 

 

 

3. Ograniczenia przewozu podaje si? do wiadomo?ci publicznej w sposób zwyczajowo

 

 

 

przyj?ty.

 

 

 

Art. 9.

 

 

 

1. Minister w?a?ciwy do spraw transportu mo?e na?o?y? na przewo?nika obowi?zek

 zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, je?eli jest to niezb?dne ze wzgl?du na potrzeby obronno?ci lub bezpiecze?stwa pa?stwa b?d? w przypadku kl?ski ?ywio?owej.

 

2. W przypadku kl?sk ?ywio?owych obowi?zek, o którym mowa w ust. 1, mo?e na?o?

Przewozy osobowe, pasażerskie do Niemiec, przewozy do Niemiec, busy do Niemiec, przewozy osobowe do NiemiecPrzewozy osób do Holandii, przewozy osobowe, pasażerskie do Holandii, busy do Holandii,Przewozy pasażerskie do Belgii, przewozy osobowe do Belgii, busy do Belgii, przewozy do Belgii,

Amsterdam

Nowoczesne busy do Holandii, Najwyższa gwarancja przewozu osób,

Nowe busy do Holandii, Mercedesy osobowe przewozy, przewozy busami Mercedes do Holandii. 2016rok

Busy do Holandii Niemiec Belgii Codziennie!

Przewozy do Holandii, busy do Holandii, przewozy pasażerskie do Holandii, przewozy osobowe do Holandii,

Optymalne przewozy osobowe do Holandii,


Dagmas nowoczesne busy z Polski Północnej do Holandii,

Busy osobowe z Polski do Hoandii, międzynarodowy przewóz osób do Holandii,

Busy z Polski Północnej do Holandii
Przewozy międzynarodowe, Niemcy Belgia Holandia,


paczki do Holandii, przesyłki do Holandii, przesyłki do niemiec, paczki z niemiec do polski,

Zapraszamy !